• Let's move forward to the Marginalized with the Joy of the Gospel.

Carmel Nivas, Dayapar

Carmel Nivas, Dayapar

Place  Dayapar
Parish Dayapar
Address Sr.Superior& Sisters Carmel Nivas Gayatri Nagar,Dayapar,Lakhpath Kutch- 370630, Gujarat
Pin 370630
Phone 02839-233600
Email carmeldayapar@gmail.com